Rekrutacja

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Kryteria przyjęcia absolwenta gimnazjum do szkoły oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określone są:

 • w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2004.256 poz. 2572 j.t. z późn. zmianami) zwanej dalej Ustawą,
 • w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zwanego dalej Rozporządzeniem
 • w Zarządzeniu nr 10/2016  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017 zwanego dalej Zarządzeniem,
 • w niniejszym dokumencie zwanym dalej Regulaminem.

§ 1.                      

Regulamin określa zasady rekrutacji do Zespołu Szkół im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach zwanego dalej Szkołą na rok szkolny 2016/2017.

§ 2.                      

O przyjęciu kandydata do szkoły po zakończeniu rekrutacji, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor szkoły.

§ 3.    

Oferta edukacyjna szkoły na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna szkoły na rok szkolny 2016/2017 przedstawia się następująco:

Grupa IA1 o nachyleniu medycznym – biologia(wiodący), chemia

Dodatkowo język polski, matematyka lub język angielski do wyboru przez ucznia

Chemię można zamienić na informatykę lub wiedzę o społeczeństwie

Grupa IA2 o nachyleniu politechnicznym – geografia(wiodący), informatyka

Dodatkowo język polski, matematyka lub język angielski do wyboru przez ucznia

Informatykę można zamienić na chemię lub wiedzę o społeczeństwie

Grupa IA3 o nachyleniu prawniczym – historia(wiodący), wiedza o społeczeństwie

Dodatkowo język polski, matematyka lub język angielski do wyboru przez ucznia

Wiedzę o społeczeństwie można zamienić na informatykę lub chemię

                 

§ 4.                               

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych określa się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, zgodnie z  Zarządzeniem:

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego:

Lp.

Czynności

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 23 czerwca 2016 r.

do 1 sierpnia 2016 r.

2.

Składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, do sprawdzianu kompetencji językowych szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego oraz do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w szkole, w której realizowany program wymaga od kandydatów indywidualnych predyspozycji

do 27 kwietnia 2016 r.

do 1 sierpnia 2016 r.

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej lub uzdolnień kierunkowych

do 31 maja 2016 r.

do 4 sierpnia 2016 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych.

do 8 czerwca 2016 r., godz. 10.00

do 5 sierpnia 2016 r., godz. 10.00

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu

od 24 czerwca 2016 r.

do 28 czerwca 2016 r., godz. 15.00

Nie dotyczy

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 30 czerwca 2016 r.

do 5 sierpnia 2016 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba dokonania czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

w przypadku podjęcia przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

 

 

 

 

1 lipca 2016 r. godz. 10.00

 

 

15 lipca 2016 r. godz. 10.00

23 sierpnia 2016 r., godz. 10.00

8.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 5 lipca 2016 r.

(w przypadku podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 1 lipca 2016 r.)

 

 

 

 

 

do 19 lipca 2016 r.

(w przypadku podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 15 lipca 2015r.)

23 sierpnia 2016 r.

9.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeśli nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 5), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 26 lipca 2016 r. godz. 15.00

do 26 sierpnia 2016 r., godz. 15.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 lipca 2016 r., godz. 10.00

29 sierpnia 2016 r., godz. 10.00

11.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

27 lipca 2016 r.

29 sierpnia 2016 r.

 

§ 5.          

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. Przyjęcie do klasy pierwszej odbywa się w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły zwanego dalej „wnioskiem”.
 3. Wniosek składany jest do dyrektora szkoły przez rodziców kandydata.
 4. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona rodziców;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych - wskazanie wybranych oddziałów w danej szkole.

 1. Do wniosku dołącza się:

1) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w art. 20d oraz art. 20f ust. 1, 2 pkt 1 Ustawy:

a) świadectwo ukończenia gimnazjum,

b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, o których mowa w art. 9 ust 1. pkt 2 Ustawy (egzaminu gimnazjalnego),

c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy,

d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów o których mowa w art. 20c ust. 2 oraz art. 20f ust. 4 Ustawy:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

6. Dokumenty o których mowa w ust. 5 pkt 2) lit. b)-d) oraz w ust. 5 pkt 1) lit. a)-d) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

7.Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a) i b), mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

8.Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2) lit. b-d oraz ust. 5 pkt 1) lit. c)-d), mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

9.Oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

10.W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do szkoły na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

§ 6.                          

 1. Postępowanie rekrutacyjne szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z harmonogramem rekrutacji oraz obowiązującymi przepisami prawa,

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w ust. 3 ustawy

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy, o których mowa w ust. 3 i 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 5, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 10. Wszystkie wnioski i odwołania wymienione w ust. 8-11 wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej i mogą być składane przez rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego-przez kandydata.

§ 7.                              

 1. Zgodnie z art. 20d.  Ustawy laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają odpowiednio warunek, o których mowa w art. 20f ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 ustala się zgodnie z Rozporządzeniem następujący sposób przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
 1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem oraz Ustawą.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Ustawy.

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa w punktach 1)-7) mają jednakową wartość.

1) wielodzietności rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 8.                           

1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego

Wynik przedstawiony w procentach z:

a) z języka polskiego,

b) z matematyki,

c) z historii oraz wiedzy o społeczeństwie,

d) z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia,

mnoży się przez 0,2.

Wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08

b) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12.

2) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

a) 20 punktów – ocena: celujący,

b) 16 punktów – ocena: bardzo dobry,

c) 12 punktów – ocena: dobry,

d) 8 punktów – ocena: dostateczny,

e) 2 punkty – ocena: dopuszczający;

3) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

a)punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) maksymalnie 13 punktów za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych zgodnie z tym co następuje:

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

I) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

II) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

III) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

2.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

I) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

II)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

III) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

3.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

I) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

II) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

III) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

IV) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

V) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

VI) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

I) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

II) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

III) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

IV) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

V) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

VI) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty

5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

I) międzynarodowym – 4 punkty

II) krajowym – 3 punkty

III) wojewódzkim – 2 punkty

IV) powiatowym – 1 punkt

c) punkty za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym, na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

2.W przypadku kandydata zwolnionego na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczbę punktów za inne osiągnięcia kandydata oblicza się zgodnie z §10.1 Rozporządzenia.

§ 9.                            

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do danego oddziału szkoły, w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie,  brane są pod uwagę oceny końcoworoczne z języka polskiego i trzech wskazanych poniżej obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język obcy - oznacza lepszą z ocen z języków obcych nauczanych jako przedmioty obowiązkowe):

1)  oddział 1

§ 10.                             

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego znajduje się w Zarządzeniu nr 15/2016  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2016 r.

§ 11.                             

 1. Kandydaci do szkoły mogą równocześnie ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów w szkole.
 2. Deklaracja wyboru oddziałów w szkole złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym będą obliczane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.
 3. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w określonych terminach ustalonych w harmonogramie rekrutacji.
 4. W procesie rekrutacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego.

§ 12.                             

 1. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole składając w wybranej szkole oryginały dokumentów w terminie do 26 lipca 2016 r. do godziny 15.00.:

1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;

2) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

3) dwa zdjęcia.

 1. Niezłożenie potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

                                                                     § 13.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 29 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Do postępowania uzupełniającego stosuje się zasady postępowania rekrutacyjnego.

§ 14.                             

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Podanie o przyjęcie do szkoły - pobierz w wersji doc

Szczegółowy regulamin rekrutacji i podanie do szkoły znajdziesz na stronie www.zs5tyszowce.pl.

W razie wątpliwości zapytaj:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.84-66-19-351

Zapraszamy również do szkoły – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania

ZOBACZ OFERTĘ EDUKACYJNĄ SZKOŁY NA ROK  2016/2017